Pamiatka večere Pánovej 20.6.2020 , Marek Gurka

Nezabudnime, čo sme sa v núdzi naučili

Nezabudnime, čo sme sa v núdzi naučili.

Možno sa každý z nás počas núdzového stavu niečo nové naučil.

U mnohých to bolo najskôr ovládanie rôznych aplikácií pre internetové videokonferencie, ale určite
pribudol aj celý rad ďalších skúseností, ktoré by nás bez prežitia tohto zvláštneho obdobia asi minuli.
Aj pre Adventistickú službu ľuďom so špeciálnymi potrebami znamenali uplynulé mesiace získavanie
nových poznatkov a hľadanie nových ciest. Zistili sme, že i v cirkvi platí ono známe „keď
sa chce, všetko ide.“ Ešte pred niekoľkými týždňami sme napríklad netušili, koľko našich zborov
dokáže solídne zaistiť internetový prenos bohoslužby tlmočenej do znakového jazyka nepočujúcich.
Nevedeli sme tiež, že nemusí byť vôbec zložité ani nákladné stretnúť sa na efektívnej porade
s koordinátormi tejto služby nielen v rámci našej divízie, ale ani v rámci celosvetovej cirkvi – a že je
možné dokonca usporiadať veľmi rýchlo i európsky online videokongres nepočujúcich adventistov
(mal by prebehnúť na konci mája). Skoro sa zdá, že v porovnaní s akciami vyžadujúcimi osobný
kontakt (ktoré samozrejme majú tiež svoju nezastupiteľnú úlohu) sa dá mnohé zvládať podstatne
lacnejšie, a pritom i veľmi kreatívnym a zaujímavým spôsobom.
Nežijeme v ilúziách a dá sa očakávať, že po uvoľnení obmedzujúcich opatrení skončia postupne
i všetky „výhody“, ktoré prinášala súčasná situácia. Napríklad nepočujúci, ktorí si mohli celý
rad posledných sobôt užívať luxus kvalitne tlmočených prenosov na YouTube, sa už teraz trocha
obávajú návratu k (pre nich) ťažšie zrozumiteľným obvyklým zborovým bohoslužbám – a úplne
sa hrozia prechodného obdobia, keď už nebude online tlmočenie bohoslužieb zaisťované a súčasne
budú v zboroch musieť ešte všetci účastníci nosiť rúška (takže odpozorovanie bude nemožné
a zrozumiteľnosť bude ešte ťažšia ako obvykle). Možno začneme v dohľadnom čase znova cestovať
(asi ešte nákladnejšie ako pred touto krízou) a vytratí sa aj naša novonadobudnutá schopnosť
organizovať, koordinovať a zaisťovať jednotlivé aktivity, udalosti a služby rýchlo, pružne a lacno.
Nemali by sme však zabudnúť všetko, čo sme sa naučili. Nielen preto, že podobné núdzové obdobia
sa môžu v budúcnosti opakovať, ale i preto, že aspoň niektoré novozískané zručnosti môžu
v cirkvi naďalej prinášať veľké požehnanie.
Možno stojí za to spomenúť ešte jeden nezanedbateľný prínos koronavírusového obdobia.
V podstate všetci si vyskúšali životnú chvíľku plnú výrazných obmedzení. Nebol to klasický hendikep,
lebo obmedzenia platili pre celú spoločnosť, nikto nebol významne znevýhodňovaný oproti
ostatným. Prakticky všetci sme tak mali príležitosť vcítiť sa do situácie tých, ktorých potreby a ambície
nemôžu byť bezo zvyšku naplnené, pretože tomu bránia isté bariéry, ktoré nie je vôbec ľahké
alebo ani možné prekonať. A presne to každodenne prežíva väčšina ľudí so špeciálnymi potrebami
– nie však iba počas niekoľkých týždňov či mesiacov, ale trvalo a podstatne závažnejším spôsobom.
Dostali sme teda malú lekciu empatie – predovšetkým na tú by sme zrejme nemali zabúdať
(pokiaľ sme si všakže z tejto lekcie to podstatné naozaj odniesli).
Pripomíname, že informácie o Adventistickej službe ľuďom so špeciálnymi potrebami a nepočujúcim
v našej únii môžete stále nájsť na webových stránkach bezbarier.casd.cz a neslysici.casd.cz.

Josef Slowík, koordinátor Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami v ČSU CASD

3 KROKY OD LEPŠIEHO – mládežnícka bohoslužba 15.2.2020 videozáznam

FOTOGALERIA PO KLIKNUTÍ NA OBRÁZOK

 

 

Klikni TU : pre ďalšie videá

Šedá zóna vo vzťahoch – mládežnícka bohoslužba 26.1.2019 videozáznam

Záznam z mládežníckej bohoslužby v Trenčíne 26.1.2019 s témou „Šedá zóna vo vzťahoch“.

FOTOGALERIA PO KLIKNUTÍ NA OBRÁZOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam z Rodinnej víkendoFky 2018 „Hľadá sa Otec“

Ahojte priatelia

Napriek všetkým časovým a technickým snahám veľmi ďakujeme celému technickému tímu pod vedením Tima, ktorí nám pripravili video záznam z celej jesennej víkendoFky z roku 2018 na tému: „Hladá sa Otec“.  Sme veľmi vďační za to, že sa to podarilo nielen vďaka trpezlivosti a tvorivosti celého technického tímu, ale aj vďaka sponzorom. Taktiež ďakujeme aj hlavným hosťom nášho programu Mojmírovi, Pavlovi a Julke, že svojim súhlasom sprístupnili verejnosti celý tento program.

Veríme, že to nebude len zmes informácií, ktorú si vypočujete, ale že sa Vám podarí zachytiť aspoň zopár maličkostí, ktoré by sme mohli robiť zajtra znovu a inak tak „Aby nám bolo doma dobre“. 

Prajeme Vám príjemnú rekapituláciu prednášok a veríme, že si dobré veci nenecháte len pre seba…

Boh Vám žehnaj vo vašom každodennom živote.

Pozdravujeme Vás a tešíme sa na blízke stretnutie 31.10 – 3.11.2019 opäť na štrbskom Plese v hoteli Trigan***.

Klikni na obrázok pre presmerovanie na záznam prednášok

Uskutočnila sa konferencia JEDINE VIEROU, pozrite si videozáznam!

Klikni na obrázok pre presmerovanie na videozáznam prednášok.

V nedeľu, dňa 17.2.2019, sa v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici uskutočnila teologická konferencia pod názvom JEDINE VIEROU. Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktoré konferenciu organizovalo v spolupráci s Adventistickým teologickým inštitútom Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, reagovalo tým na aktuálnu potrebu cirkvi. Jednak je potrebné sa vždy vrátiť k základom, na ktorých naša vierouka stojí a jednak je potrebné sa brániť tendenciám, ktoré tieto základy boria či interpretujú inak, ako Písmo sväté.

Dekan teologickej fakulty Andrewsovej univerzity v Michigane v U.S.A. ThDr. Jiří Moskala, PhD. poukázal pútavým spôsobom na dôležitosť Božieho vykupiteľského diela prostredníctvom nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktoré vykonal na kríži a ktoré koná dnes v našich životoch:  „Ako Kristovi nasledovníci sa potrebujeme naučiť, ako žiť v zdravom napätí, ktoré prežíva každý úprimný veriaci – úplná istota v Kristovi a úplná nedôvera v seba. Nie je jednoduché vyvážiť tento paradox našej viery a vyhnúť sa tak extrémnym postojom, ktoré číhajú na oboch stranách. Potrebujeme sa stále sústreďovať na Neho.“  V ďalšom poznamenal: „Istota spasenia súvisí s tým, že hľadíme na Ježišovo dielo a na Jeho zásluhy a že si udržiavame živý a dôverný vzťah s Bohom. Spasenie nikdy nezávisí od nás, nášho výkonu alebo skutkov, pretože tie sú ovocím nášho vykúpenia v Ježišovi Kristovi. Dobré skutky sú dôležité pre záchranu iných, ale nie pre naše vlastné spasenie.“ Ohľadne tvrdení tzv. „perfekcionizmu“ zdôraznil: „Svätý Duch nebude veriacim nikdy odňatý. Práve naopak, dostanú Ducha ešte vo väčšej miere. Bude to práve Svätý Duch, kto ich prevedie časom záverečnej krízy. Svätý Duch opustí bezbožný, zatvrdený svet, ale my budeme v Božích rukách v bezpečí.“

Kazatelia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Maďarsku, János Cserbik, B.A. a István Stramszki, M.A., hovorili o jednom zo svojich najlepších rozhodnutí v živote, keď opustili v okovách perfekcionizmu a samospravodlivosti sa zmietajúce hnutie, ktoré niečo iné vystavuje vo svojej výkladnej skrini a niečo iné praktizuje vo svojich útrobách. Bratia vyjadrili svoju radosť z prijatia a slobody v Ježišovi Kristovi, ktorú môžu prežívať v spoločenstve Božieho ľudu v Cirkvi adventistov siedmeho dňa. István Stramszki autenticky poznamenal: „Kto je poľutovaniahodnejší? Ten, kto precitne z toho, čoho súčasťou – prípadne vykonávateľom – bol, alebo ten, kto sa nikdy nezobudí? Spomí­nané prebudenie poznáme z vlastnej skúsenosti.“

V záverečnom bloku prednášajúci odpovedali na otázky účastníkov, ktoré odzrkadľovali živý záujem zúčastnených o nastolenú tematiku.

Prestávky i čas obeda účastníci konferencie využili ku vzájomnému zdieľaniu, družným rozhovorom či krátkej prechádzke, ktorú síce studené, ale krásne slnečné počasie umožňovalo.

Každý z cca 400 účastníkov si mohol so sebou zobrať domov aj ZBORNÍK Z TEOLOGICKEJ KONFERENCIE JEDINE VIEROU, ktorý si môžete stiahnuť tu:

Zbornik-konferencia-Jedine-vierou

BB-17-2-2019-KERAK-sk

Projekt – UTÓPIA

Na Wikipedii se dočteme, že slovo Utopie pochází z řečtiny (z řec. ου τόπος čti ú-topos, žádné místo, „nikde“) a že je to idealizovaná představa nereálné lidské společnosti, obce nebo státu. Slovo vytvořil anglický humanistický myslitel Tomáš More jako název své knihy Utopie z roku 1516. V širším významu označuje něco sice žádoucího, ale neskutečného, nereálného a nemožného.

A protože pro mnoho lidí je víra v Boha křesťanů utopí, dali jsme našemu projektu název Utopie? s otazníkem. Je opravdu víra křesťanů utopií? Čemu vlastně následovníci Krista věří a proč? Devatenáct témat se pokouší na tyto otázky odpovědět a ukázat, že věřit neznamená upínat se k něčemu, co neexistuje a že víra rozhodně utopií být nemusí.

Klikni na obrázok

Video záznam z Bohoslužby v Trenčíne 20.10.2018

Sociálny rozmer uctievania Hospodina

Prednáškový cyklus na tému „Sociálny rozmer uctievania Hospodina“. Prednáša  Doc. Jiří Beneš Th.D

Kliknutím na obrázok budete presmerovaný do sekcie so záznamom prednášok kde si ich môžete vypočuť alebo stiahnuť.

Projekt HopeTV – IDENTITA

Pořad Identita vznikl jako reakce na mnohé otázky členů Církve adventistů sedmého dne. Otázky týkající se základů naší víry. V dnešní době, kdy je vše zpochybňováno se lidé ptají, zda má ještě smysl věřit tomu, čemu věřili naši předchůdci a zda je naše víra založená na Bibli. Identita se pokouší na některé tyto otázky odpovědět.

Link TU : Projekt – IDENTITA (video epizódy)